I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Chính sách bảo mật

1.1. Thu thập thông tin

1.2. Lưu trữ và bảo mật thông tin

1.3. Sử dụng thông tin khách hàng

2. Chia sẻ thông tin khách hàng

Emax cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ những công ty nào khác, ngoài những công ty và những bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng của khách. Emax sẽ chỉ cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp sau:

II. Chính sách bảo mật thanh toán